Jak starać się o dofinansowanie?


Projekty w ramach osi Regionalny rynek pracy RPO WiM wybierane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
 
Tryb pozakonkursowy skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Inne instytucje zainteresowane realizacją projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, rozwoju samozatrudnienia, wspierania opieki nad dziećmi do lat 3 czy wsparcia outplacementowego, mogą składać wnioski w ściśle określonych terminach, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.
 
Na każdy rok opracowywany jest harmonogram naboru wniosków. Dla każdego naboru przygotowywany jest regulamin, a w razie potrzeby również zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń danego naboru.