Na co można otrzymać dofinansowanie?


W ramach działań RPO WiM koordynowanych przez WUP w Olsztynie, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie:

  • aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działania 10.1 i 10.2) - na dofinansowanie mogą liczyć projekty oferujące kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do potrzeb poszczególnych uczestników, obejmujące m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże oraz wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia, stypendiów szkoleniowych i stażowych. Tego rodzaju inicjatywy finansowane będą w ramach Działań 10.1 (projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy) i 10.2 (projekty konkursowe realizowane np. przez firmy szkoleniowe, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe). Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach RPO WiM kierowane są do osób w wieku powyżej 29. roku życia;

  • promowania przedsiębiorczości i tworzenia nowych firm (Działanie 10.3) - finansowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej (weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w kwocie nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym);

  • pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (Działanie 10.4) - dofinansowanie mogą uzyskać działania wspierające usługi opieki nad dziećmi do 3. roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań) oraz wspierające aktywizację zawodową osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych (w tym m.in.: tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi);

  • przystosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (Działanie 10.5) – finansowane będą tzw. projekty outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.